Proroci islámu

Islám uznává ve své tradici velké množství proroků. Někteří pochází z Bible, jiní z předislámské tradice, přičemž Mohammed je mnohými muslimy brán jako poslední z proroků („pečetí“). Postavy jako Adam, Noe, Abrahám, Mojžíš i Ježíš jsou z hlediska islámu pravověrnými muslimy.

 

 

Význam proroků v různých odvětvích islámu

Muhammad jako poslední prorok se týká zejména sunnitského islámu, protože v řadě sekt odštěpených od islámu se prorocké nebo pseudoprorocké tendence vyskytovaly (například u haššaššínů a řady jiných). V šíitském islámu je za autoritu pokládán ajatolláh, který by měl být z Prorokova rodu, ale nemá autoritu prorockou v pravém slova smyslu.

Zdroje islámské tradice

Islám čerpá příběhy o prorocích především ze 3 zdrojů:

  • Korán
  • Hadísy (ústní tradice a výroky, připisované Mohamedovi)
  • Spisy islámských historiků, kteří sebrali před-islámské a biblické příběhy, tradované na arabském poloostrově

Islám uznává většinu biblických proroků (některé vynechává a pomíjí, zvláště tzv. Menší proroky) a činí z nich muslimy.

„A hle, uzavřeli jsme s proroky úmluvu, s tebou (Mohamedem), s Noem, s Abrahamem, s Mojžíšem i s Ježíšem synem Mariiným, a uzavřeli jsme s nimi úmluvu přísnou…“ Korán 33:7

Dispensace proroků

Islámské proroky lze rozdělit do několika různých časových skupin (podle historické a teologické posloupnosti):

  1. Předpotopní proroci (AdamÁbel, Seth, EnochNoe a další)
  2. Proroci mezi potopou a egyptským zajetím (HúdSálihAbrahámLotIzmaelIzákJákobJosefJob a další)
  3. Proroci od exodu k Šalamounovi (ŠuajbMojžíšÁronJozueSamuelDavid, Šalamoun a další)
  4. Proroci doby královské (JonášEliášIzajášJeremjášDanielEzechielEzdráš a další)
  5. Proroci novozákonní doby (ZachariášJan KřtitelMarieJežíš a další)
  6. Prorok Mohamed jako pečeť proroků

 

 

Proroci od stvoření do potopy

Adam

Adam je taktéž první člověkem a prorokem podle Islámu. Korán vypráví biblický příběh o Adamovi s drobnými odchylkami.

Podle Koránu byl prvním stvořeným člověkem Adam. Je nazýván „náměstkem Božím na zemi“ a byl postaven nad všechny anděly. Ti měli za úkol se mu poklonit, což odmítl pouze jediný – Iblís (islámský Lucifer, jenž patřil mezi džiny, ale byl společně s anděly pro jeho nadměrné uctívání). Za tuto vzpouru byl Iblís svržen z nebe a nazván „nevěřícím“ (káfirem). Stal se Satanem a přísahal Bohu, že se pokusí zničit Adama i všechny jeho potomky.Korán také zaznamenává stížnosti andělů ohledně lidské rasy, která podle nich měla na zemi přinést krveprolití a zkázu. Taktéž se zmiňuje, že Adam byl stvořen z hlíny, zatímco Iblís (a ostatní džinové) byli stvořeni z ohně.

„A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil a džiny z plamene bezdýmného vytvořil.“ Korán 55:14-15

Bůh také naučil Adama jména všech živých tvorů a stvořil z jeho žebra ženu, Evu (Korán neuvádí z jaké části těla byla Eva vytvořena, ale islámské příběhy ano). Jako svatební dar jim poté spolu s anděly dal okřídleného koně (pro Adama) a okřídlenou velbloudici (pro Evu). Tato mytická zvířata často vystupují v islámských příbězích.

 

 

Vyhnání z ráje

Podle Koránu to byl Adam (popřípadě Adam s Evou), kdo byl v rajské zahradě sveden Iblísem.Na rozdíl od Bible není Eva nikdy jmenována jako první osoba, která by neposlechla Boha a způsobila vyhnání z ráje.

„Však satan jim oběma našeptal, aby odhalili to, co dosud před nimi bylo skryto z nahoty jejich, a řekl: „Pán váš zakázal vám tento strom jen proto, abyste se nestali anděly či nesmrtelnými!“ A přísahal jim: „Já vaším rádcem jsem dobrým.“ A takto je mámením svým v bloudění zavedl. A když oba ochutnali ze stromu, odhalila se jim nahota jejich a jali se šíti na sebe oděvy z listí rajského. A zavolal na ně Pán jejich: „Což jsem vám dvěma nezakázal tento strom a neřekl vám, že satan je vaším nepřítelem zjevným?“ Odpověděli: „Pane náš, věru jsme sami sobě ukřivdili; jestliže se nad námi neslituješ a neodpustíš nám, budeme věru z těch, jež ztráta postihla.“ Řekl Pán: „Sestupte z ráje! Jedni druhým nepřáteli budete a na zemi bude místo vašeho pobytu a užívání jen na čas určený!“ A pravil dále: „Na ní žít budete a na ní i zemřete a z ní pak budete vyvedeni.“ Korán 7:20-24

Korán však ujišťuje své čtenáře, že Adam po vyhnání činil pokání a Bůh mu odpustil. I z toho důvodu je Adam považován za velikého proroka.