Kniha Mormonova (anglicky Book of Mormon) je náboženská kniha, kterou spolu s Biblí uznávají mormoni jako svaté Písmo. Kniha Mormonova byla poprvé vydána roku 1830 a je podle mormonské víry skutečným historickým záznamem o Božím jednání se starověkými obyvateli Ameriky. Kniha má oficiální podtitul: Další svědectví o Ježíši Kristu.

 

 

Pozadí vzniku

Autorem této knihy je Joseph Smith, který je mormony považován za proroka. Podle učení mormonů byly Josephovi v roce 1827 předány andělem zlaté desky, sepsané v „reformované egyptštině“. Smith pak tyto záznamy přeložil do angličtiny a vydal jako Knihu Mormonovu.

 

 

 

Děj knihy

Kniha Mormonova vypráví o příchodu několika civilizací ze starého kontinentu na kontinent americký. Popisuje jejich historii, války i duchovní učení, které měly. Zaznamenává návštěvu vzkříšeného Ježíše, který tyto obyvatele učil svému evangeliu. Příběh končí roku 421, kdy je národ Nefitů (z něhož pocházejí pisatelé Knihy Mormonovy) vyhlazen sousedním národem Lamanitů.

 

Hodinový rozhovor o amerických národech a Knize Mormonově:

 

 

Jeden z přeživších, kronikář Mormon, zapsal zkrácený záznam historie svého národa. Použil k tomu kovového materiálu, který má nejdelší trvanlivost. Záznam v kamenné truhle zakopal do pohorku Kumora, kde ho podle mormonské víry našel prorok Joseph Smith.

 

 

Struktura Knihy Mormonovy

Kniha Mormonova obsahuje patnáct hlavních částí neboli „knih“, známých většinou pod jménem svého autora. První díl (od Nefiho k Omnimu) je překlad z náboženských textů Nefitů. Druhý díl, od Mosiáše po Mormona, je zkráceným záznamem historických dějin Nefitů. Závěrečný díl, od 8. kapitoly Mormonovy do konce svazku, vyryl Mormonův syn Moroni, který poté zkrátil historii nejstarší americké civilizace (Jareditů) a přidal vlastní záznam o svém životě.

 

 

Přehled kapitol Knihy Mormonovy

 • 1. Nefi
 • 2. Nefi
 • Kniha Jákob
 • Kniha Enos
 • Kniha Jarom
 • Kniha Omni
 • Slova Mormonova
 • Kniha Mosiáš
 • Kniha Alma
 • Kniha Helaman
 • 3. Nefi
 • 4. Nefi
 • Kniha Mormon
 • Kniha Eter
 • Kniha Moroni

 

1.díl komentovaného čtení Knihy Mormonovy: