Po smrti Josepha Smithe došlo ke zhroucení původního mormonského společenství. Klíče jednotlivých pravomocí byly odděleny, stejně jako jednotlivé části církevní struktury. Od té doby už existují jen 2 hlavní církve…

 

Zde vidíme jen krátký výběr lidí, kteří se považovali za nástupce Josepha Smithe. Každý z nich měl rozličné důvody i argumenty. Faktem zůstává, že Brigham Young jako prezident Kvora 12 apoštolů měl spolu s Vysokou radou vést mormonské společenství (za pomoci „strážce“ Rigdona) až do příchodu nového proroka – dospělosti Josephova syna, Josepha Smithe III. Bohužel však došlo k tomu, co se děje ve všech společenstvích po smrti charismatické postavy.

 

8.srpna 1844 došlo k oficiálníu rozhodování o tom, kdo povede dál mormonskou církev. V klání bylo mnoho kandidátů, ale zaujali pouze 2 – Sidney Rigdon (nazývaný Písmy jako Jan Křtitel mormonismu) a Brigham Young, Josephův nejvěrnější přítel (komě vlastních bratrů).

Zatímco Emma Smithová a další zastánci monogamie podporovali Sidneyho, který stále Josephovi vyčítal jeho požadavek dát mu za plurální manželku Rigdonovu dceru, nejužší jádro vedení církve, zasvěcené do vyšších obřadů (Obdarování, plurální manželství) podporovalo hlavního zastánce polygamie, Brighama Younga. Zvítězil nakonec Duch zjevení, který dal lidem pocit, že Brigham má jako jediný z daných kandidátů sílu odvést Boží lid na západ do bezpečí. A tak se také skutečně stalo.

V dolním diagramu (vpravo) vidíme početné rozestoupení a zabarvení jednotlivých členů církve. Naprostá většina z nich byla seznámena pouze s učením z období Missouri (zelená barva) a neměla potuchy o tom, co se dělo v Navoo (oranžová). Také proto Brigham Young zvítězil. Skrytou praxi polygamie přiznal totiž teprve o 8 let později, když se Svatí usadili v Utahu. Velkou roli ve zvolení Brighama Younga také hráli britští konvertité, kteří jej znali z misie (Brigham sloužil v Británii jako hlavní misionář).

Členové, kteří stále setrvávali v „kirtlandském stádiu“ (období OHIA – modrá barva) o zvolení Brighama Younga prakticky nevěděli a když mezi ně přišel James Strang s tím, že byl andělem pověřen vést mormonskou církev, uvěřili mu a zvolili ho jako svého vedoucího přímo v kirtlandském chrámu. Rozkol se prohluboval….

 

Diagram ukazuje velikost jednotlivých rivalských organizací po rozkolu. Kupodivu právě skupina okolo „proroka“ Jamese Strangea patřila hned po Brighamitech k největším.

V běhu rychlých událostí se jednotlivé církevní organizace stěhovaly do „svých míst“ a nacházela nová místa, kde objevovala posvátné souvislosti s dějinami Knihy Mormonovy a dějinami předpotopních biblických postav.

Skupiny jsou opět rozděleny podle barvy – různé odstíny oranžové značí období Navoo (Illinois), zelená období Missouri (Sion), modrá období Kirtlandu (Ohio) a fialová značí jedinou skupinu, která představila rozsáhlé inovace.

 

Mapa jednotlivých mormonských společenství na americkém středozápadě v letech 1847-1853. Nejzajímavější z těchto skupiny byla asi církev Jamese Strange, který se svými následovníky odjel na ostrov, kde založil „sionskou komunitu“ Svatých. Po dramatických událostech okolo Strange se však tato komunita rozpadla…

 

Joseph Smith před svou smrtí spálil Oddíl 132 a řekl, že se bojí, že praxe plurálního manželství (polygamie) nakonec zcela zničí mormonskou církev. Bojoval s jejím zavedením dlouhé roky, ale byl k tomu nucen dalšími a dalšími zjeveními.

Po jeho smrti se stala polygamie důvodem prvního rozštěpení. William Strange jako vůdce největšího mormonského seskupení mimo Brighamitů, polygamii odsoudil. Úzce spolupracoval s jediným Josephovým přeživším bratrem Williamem, který měl být patriarchou/evangelistou církve, ale neshodl se s Brighamem Youngem ohledně několika věcí a byl vyloučen. Stal se tak apoštolem ve Strangeovo církvi.

William však byl Josephem zasvěcen v řád plurálního manželství a po jeho smrti tajně přijal další ženy. Když se to James Strange dozvěděl, vyloučil Smithe bez veřejného vysvětlení. William Smith založil vlastní frakci mormonismu, která však po dalších letech zkolabovala, když členové zjistili, že William ve skutečnosti tajně praktizuje polygamii. Mezitím James Strange jako vůdce mormonského hnutí Strangitů získal zjevení o pravdivosti plurálního manželství a začal jej taktéž praktikovat. V okamžiku, kdy se to dozvěděli členového jeho církve, došlo k jejímu rozpadu. Zmatení a zklamaní Svatí hledali oporu a toužili opětovně začít duchovní zázraky, jejichž byli svědky v Kirtlandu a Missouri.

Po oficiálním uveřejnění Brighamovy polygamie v roce 1852 hněv monogamistů stoupal. Emma Smithová zarytě tvrdila, že její manžel – zakládající Prorok mormonismu – polygamii nikdy neučil. Pomocí lží se snažila zachránit jádro mormonského hnutí. Joseph Smith III. však po usilovném zkoumání zjistil, že příběhy o polygamii jeho otce byly pravdivé. Tato bolestivá skutečnost (včetně uvědomění si lží jeho otce i matky ve vztahu k zapírání polygamie) jej ovlivnila na celý zbytek života, během něhož mu zemřela nejdříve první a následně i druhá žena (celkem měl tedy 3).

 

Všechna jednotlivá odvětví monogamních mormonů postupně zanikala (buďto z důvodů objevivší se polygamie, nebo z důvodů smrti jejich vůdců). Roztroušení Svatí hledali oporu a bloudili až do roku 1860, kdy nastala slavná REORGANIZACE.