Close

Midjanský prorok Šuajb (Jetro)

Příběh ztraceného proroka Šuajba, který sice vystupuje v Bibli jako Jethro, ale příběh jeho života zpracoval teprv Korán, patrně na základě židovských a jiných pověstí.

Jetro je v islámské tradici nazýván Šuajb. Vystupuje v islámských mýtech[ Ibn Kathir,Příběh proroků (EN)] i Koránu jako prorok, vyslaný k národů Midjanovců. Jmenovitě vystupuje ve 4 súrách (26, 11, 29 a 7).
A k Madjanovcům jsme vyslali bratra jejich Šu´ajba a on pravil jim: „Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstvo vedle Něho. A nedávejte špatné míry a váhy! Já vidím, že v blahobytu si žijete, však obávám se pro vás trestu dne, jenž vše obklopí. Lide můj, měřte a važte naprosto spravedlivě a nepoškozujte v ničem lidi a nepůsobte na zemi zlo šíříce pohoršení! Dobrota Boží je pro vás lepší, jste-li věřící, a já nejsem věru nad vámi strážcem žádným.“Odpověděli: „Šu´ajbe, nařizuje ti snad modlitba tvá, abychom opustili to, co otcové naši uctívali, anebo abychom přestali nakládat s majetkem svým, jak chceme? Tys přece jinak člověk mírný a rozvážný!“ I pravil Šu´ajb: „Lide můj, což nevidíte, že mám jasný důkaz od Pána svého a že mi uštědřil od Sebe obživu překrásnou? Já nechci se s vámi příti o to, co vám zakazuji, já pouze chci, abyste se polepšili, pokud jsem toho schopen, a úspěch můj jen od Boha závisí, na Něj se spoléhám a k Němu se kajícně obracím. Lide můj, nechť odpor váš vůči mně na vás neuvalí hřích, abyste nebyli postiženi tím, co již postihlo lid Noemův či lid Lotův nebo lid Sálihův – a lid Lotův není od vás příliš vzdálen!
Pána svého o odpuštění proste a pokání před Ním čiňte – vždyť Pán můj slitovný je i láskyplný!“ Odpověděli: „Šu´ajbe, chápeme jen málo z toho,co říkáš, avšak vidíme věru, žes slabý mezi námi, a nebýt rodu tvého, věru bychom tě ukamenovali, neboť nejsi vůči nám příliš mocný.“ Pravil Šu´ajb: „Lide můj, zdaž rod můj je pro vás mocnější než Bůh, takže jste Jej nechali za sebou nestarajíce se o něj? Pán můj však věru objímá ve vědění Svém vše, co děláte. Lide můj, jednejte podle stanoviska svého, já také tak budu jednat a potom poznáte, koho postihne trest zahanbující a kdo vlastně lhářem byl. Dávejte pozor, já také budu dávat pozor s vámi!“ A když přišel rozkaz Náš, zachránili jsme Šu´ajba a ty, kdož spolu s ním uvěřili, z milosrdenství od Nás přicházejícího. A postihlo ty, kdož nespravedliví byli, vzkřiknutí jediné a jitro nalezlo je v domech jejich ležící tvářemi k zemi, jako by v nich nikdy nebyli žili. Ó ano, pryč s Madjanovci, tak jako bylo řečeno: pryč s Thamúdovci!“
 Korán 11:85-98
Jetro je však nejen prorokem Midjanovců, nýbrž také 2 dalších národů (nebo komunit) – Lidu Al Aykah a Lidu Ar-Rass. Podle tradice do těchto míst Jetro vyslal své učedníky ze Školy proroků, aby ohlásili blížící se zkázu za hříchy. V Koránu však vystupuje pouze samotný Šuajb.
Lid Al-Aykah (také Al-Ajka) bývá přezdíván „lid houštin“ nebo „lid dřeva“. Podle tradice šlo o národ, který svá božstva zobrazoval jako dřevěné kůly (totemy). Lid Ar-Rassu je zase přezdíván jako „lidé studny“, jelikož obyvatelé tohoto města utopili Jetrova prorockého žáka právě ve své studně.[ Ibn Kathirovy příběhy proroků]
A také lidé Houštin posly za lháře prohlásili,když jim Šu´ajb říkal: „Což nebudete bohabojní? Vždyť já posel spolehlivý jsem, k vám vyslaný, Boha se bojte a mne poslouchejte! Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší. Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími a važte vahami vyrovnanými a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují! Bojte se toho, kdo stvořil vás i pokolení dřívější!“ Odpověděli: „Tys věru jen očarovaný a nejsi leč smrtelník nám podobný, a soudíme věru, žes prolhaný. Nech tedy na nás spadnout kus nebe, jsi-li pravdomluvný!“ I řekl: „Pán můj o tom, co děláte, dobře ví.“ Avšak oni za lháře jej prohlásili a uchvátil je trest dne zamračeného a byl to trest dne nesmírného.“
 Korán 26:176-188

 

Seznam koránských pasáží

O Šuajbovi a Midjanovcích v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 20:42
 • Súra 26:176-191
 • Súra 15:78-79
 • Súra 11:85-89
 • Súra 29:35-36
 • Súra 7:83-91
 • Súra 22:43
 • Súra 9:71

O Lidu houštin (Al-Ajka) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 15:78-79
 • Súra 26:176-191
 • Súra 50:13
 • Súra 38:12

O Lidu studny (Ar-Rass) v chronologickém pořadí podle Hrbka:

 • Súra 50:12-14
 • Súra 25:37-39

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *